WHGWohnungsnummer
ZI Anzahl Zimmer
NNF Nettonutzfläche m²
HNF Hauptnutzfläche m²
NTF Nettofläche Terrasse m²
MIETE Nettomietzins CHF
NK Nebenkosten CHF
AK Anteilscheinkapital CHF
STAT Status

 

 

HAUS A, GIESSEREISTRASSE 14

WHG ZI NNF HNF NTF MIETE NK AK STAT
ERDGESCHOSS
A0M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
A0M2 3.5 96.0 87.5 20.5 1450 150 9000 besetzt
1. OBERGESCHOSS
A1L1 4.5 130.5 119.5 12.0 1700 180 12000 besetzt
A1M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1550 180 11000 besetzt
A1M2 4.5 116.0 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
A1R1 3.5 100.5 91.0 18.0 1450 150 10000 besetzt
2. OBERGESCHOSS
A2L1 4.5 130.0 119.5 12.0 1750 180 12000 besetzt
A2M1 4.5 116.0 106.5 20.5 1600 180 11000 besetzt
A2M2 4.5 116.0 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
A2R1 3.5 100.5 91.0 18.0 1500 150 10000 besetzt
3. OBERGESCHOSS
A3L1 4.5 130.0 119.5 12.0 1800 180 12000 frei
A3M1 4.5 116.0 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
A3M2 4.5 115.0 106.5 20.5 1750 180 11000 besetzt
A3R1 3.5 100.5 91.0 18.0 1550 150 10000 besetzt
ATTIKAGESCHOSS
A4L1 4.5 111.5 101.5 87.0 2150 200 11000 besetzt
A4L2 3.5 105.5 94.5 116.0 2100 200 10000 besetzt

HAUS B, GIESSEREISTRASSE 16

WHG ZI NNF HNF NTF MIETE NK AK  
ERDGESCHOSS
B0M1 3.5 100.0 87.5 20.5 1450 150 9000 besetzt
B0M2 4.5 112.0 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
B0R1 3.5 102.5 91.5 19.0 1450 150 10000 besetzt
B0R2 2.5 69.0 64.0 12.0 1100 120 7000 besetzt
1. OBERGESCHOSS
B1L1 3.5 102.0 91.0 18.0 1400 150 10000 besetzt
B1M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
B1M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
B1R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1450 150 10000 besetzt
B1R2 2.5 69.0 64.0 12.0 1050 120 7000 besetzt
2. OBERGESCHOSS
B2L1 3.5 102.0 91.0 18.0 1450 150 10000 besetzt
B2M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
B2M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
B2R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1500 150 10000 besetzt
B2R2 2.5 69.0 64.0 12.0 1100 120 7000 besetzt
3. OBERGESCHOSS
B3L1 3.5 102.0 91.0 18.0 1500 150 10000 besetzt
B3M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1750 180 11000 besetzt
B3M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1750 180 11000 besetzt
B3R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1550 150 10000 besetzt
B3R2 2.5 69.0 64.0 12.0 1150 120 7000 besetzt
ATTIKAGESCHOSS
B4L1 4.5 114.5 102.0 88.5 2150 200 12000 besetzt
B4L2 3.5 105.5 94.5 114.5 2100 200 11000 besetzt

HAUS C, GIESSEREISTRASSE 18

WHG ZI NNF HNF NTF MIETE NK AK  
ERDGESCHOSS
C0L1 2.5 70.5 64.0 12.0 1100 120 9000 besetzt
C0L2 3.5 101.0 91.5 19.0 1450 150 10000 besetzt
C0M1 4.5 115.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
C0M2 3.5 96.5 87.5 20.5 1450 150 7000 besetzt
1. OBERGESCHOSS
C1L1 2.5 70.5 64.0 12.0 1050 120 7000 besetzt
C1L2 3.5 101.0 91.5 18.0 1450 150 10000 besetzt
C1M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
C1M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1650 180 11000 besetzt
C1R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1400 150 10000 besetzt
2. OBERGESCHOSS
C2L1 2.5 70.5 64.0 12.0 1100 120 7000 besetzt
C2L2 3.5 101.0 91.5 18.0 1500 150 10000 besetzt
C2M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
C2M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1700 180 11000 besetzt
C2R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1450 150 10000 besetzt
3. OBERGESCHOSS
C3L1 2.5 70.5 64.0 12.0 1150 120 7000 besetzt
C3L2 3.5 101.0 91.5 18.0 1550 150 10000 besetzt
C3M1 4.5 116.5 106.5 20.5 1750 180 11000 besetzt
C3M2 4.5 116.5 106.5 20.5 1750 180 11000 besetzt
C3R1 3.5 101.5 91.5 18.0 1500 150 10000 besetzt
ATTIKAGESCHOSS
C4L1 4.5 112.5 101.5 90.5 2150 200 11000 besetzt
C4L2 3.5 105.5 94.5 114.5 2100 200 10000 besetzt

HAUS D, GIESSEREISTRASSE 20

WHG ZI NNF HNF NTF MIETE NK AK  
ERDGESCHOSS
D0M1 5.5 147.0 134.0 19.0 2050 200 14000 besetzt
D0M2 3.5 98.0 90.0 39.0 1500 150 10000 besetzt
D0R1 3.5 119.5 110.0 35.0 1750 150 12000 besetzt
1. OBERGESCHOSS
D1L1 4.5 120.0 109.0 19.0 1700 180 11000 besetzt
D1M1 5.5 147.5 134.0 19.0 2000 200 14000 frei
D1M2 3.5 98.5 90.0 39.0 1450 150 10000 besetzt
D1R1 3.5 121.0 110.0 35.0 1700 150 12000 besetzt
2. OBERGESCHOSS
D2L1 4.5 120.0 109.0 18.0 1700 180 11000 besetzt
D2M1 5.5 148.0 134.0 19.0 2050 200 14000 besetzt
D2M2 3.5 98.5 90.0 39.0 1500 150 10000 besetzt
D2R1 3.5 120.5 110.0 35.0 1750 150 12000 besetzt
3. OBERGESCHOSS
D3L1 4.5 120.0 109.0 18.0 1750 180 11000 besetzt
D3M1 5.5 147.0 134.0 19.0 2100 200 14000 besetzt
D3M2 3.5 98.5 90.0 39.0 1550 150 10000 besetzt
D3R1 3.5 120.5 110.0 35.0 1800 150 12000 besetzt
ATTIKAGESCHOSS
D4L1 4.5 112.5 102.0 69.5 2250 200 11000 besetzt
D4L2 3.5 105.5 94.5 114.5 2100 200 10000 besetzt